تاریخ انتشار: Mar 31, 2014
افزوده شده در: June 3, 2015
مدت: 6:01
ژانر: Persian
درون آینه ی روبرو چه می بینی ؟!
درون آینه ی روبرو چه می بینی ؟!
تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی ؟!
تویی برابر تو چشم در برابر چشم
در آن دو چشم پر از گفت و گو چه می بینی ؟ چه میبینی
درون آینه ی روبرو چه می بینی ؟!

تو هم شراب خودی ، هم شراب خواره ی خود
سوای خون دلت
سوای خون دلت در سبو چه می بینی
بگو چه میبینی

در آن گلوله ی آتش گرفته ای که دل است
در آن گلوله ی آتش گرفته ای که دل است
وباد میبردش
و باد می بردش سو به سو چه می بینی چه میبینی
درون آینه روبرو چه می بینی چه میبینی
آهنگ جدید